miercuri, 27 aprilie 2011

... a înviat!

"... Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că: "Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoşilor, să fie răstignit, şi a treia zi să învie."
(Luca 24:5b-7)

Read more...

marți, 26 aprilie 2011

... fâşiile de pânză ...

"În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis-de-dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric; şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru şi la celălalt ucenic, pe care-l iubea Isus, şi le-a zis: "Au luat pe Domnul din mormânt, şi nu ştiu unde L-au pus." Petru şi celălalt ucenic au ieşit şi au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună. Dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru şi a ajuns cel dintâi la mormânt. S-a plecat şi s-a uitat înăuntru, a văzut fâşiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns şi el, a intrat în mormânt şi a văzut fâşiile de pânză jos. Iar ştergarul care fusese pus pe capul lui Isus nu era cu fâşiile de pânză, ci făcut sul şi pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt, a intrat şi el; şi a văzut şi a crezut. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Isus trebuia să învie din morţi."
(Ioan 20:1-9)

Read more...

luni, 25 aprilie 2011

S-a ispravit!

"După aceea Isus, care ştia că acum totul s-a sfârşit, ca să împlinească Scriptura, a zis: ... S-a isprăvit!"
(Ioan 19:28, 30a)

Read more...

sâmbătă, 23 aprilie 2011

... a strigat cu glas tare ...

De la ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara. Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: "Eli, Eli, lama sabactani?", adică: "Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?
(Matei 27:45-46)

Read more...

vineri, 22 aprilie 2011

Încununezi anul ...

"Încununezi anul cu bunătăţile Tale, şi paşii Tăi varsă belşugul."
(Psalmul 65:11)

Read more...

joi, 21 aprilie 2011

O cina ... o taina!

"Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu. Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: Beţi toţi din el; căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor. Vă spun că, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu. După ce au cântat cântarea, au ieşit pe Muntele Măslinilor."
(Matei 26:26-30)

Read more...

Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui!

"Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu şi nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni?"
(Psalmul 56:4)

Read more...

miercuri, 20 aprilie 2011

Eu zic: O ...

"Eu zic: O, dacă aş avea aripile porumbelului, aş zbura şi aş găsi undeva odihnă!"
(Psalmul 55:6)

Read more...

marți, 19 aprilie 2011

Ascultă rugăciunea ... ia aminte la cuvinte ...

"Ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule, ia aminte la cuvintele gurii mele. Da, Dumnezeu este ajutorul meu, Domnul este sprijinul sufletului meu! Atunci ... voi lăuda Numele Tău, Doamne, căci este binevoitor; căci El mă izbăveşte din toate necazurile, şi cu ochii mei îmi văd împlinită dorinţa ..."
(Psalmul 54:2,4,6b-7a)

Read more...

luni, 18 aprilie 2011

Dar eu ... sunt în Casa lui Dumnezeu

"Dar eu sunt în Casa lui Dumnezeu ca un măslin verde, mă încred în bunătatea lui Dumnezeu, în veci de veci. Te voi lăuda totdeauna, pentru că ai lucrat; şi, în faţa copiilor Tăi, voi nădăjdui în Numele Tău, căci este binevoitor."
(Psalmul 52:8-9)

Read more...

duminică, 17 aprilie 2011

Zideşte ... o inimă curată

"Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! Nu mă lepăda de la faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale şi sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă!"
(Psalmul 51:10-12)

Read more...

miercuri, 13 aprilie 2011

Tatăl nostru ...

"Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!"
(Matei 6:9-13)

Read more...

marți, 5 aprilie 2011

Cum doreşte un cerb izvoarele de apă ...

Cum doreşte un cerb izvoarele de apă, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule! Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel Viu; când mă voi duce şi mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? ... Ziua, Domnul îmi dădea îndurarea Lui, iar noaptea, cântam laudele Lui şi înălţam o rugăciune Dumnezeului vieţii mele ... Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu.
(Psalmul 42:1-2,8,11)

Read more...
© Copyright 2018 - FreshVision
Taci, şi te voi învăţa înţelepciunea!
Iov 33:33

  ©Template by Dicas Blogger
Adapted by Jurnalul lui Mitruţ